Czym jest ZHP? Krótki informator dla rodziców

 

„ZHP, jako organizacja z ponad 100-letnią tradycją, ma stałe i niezmienne wartości, którymi się kierujemy. Harcerstwo wychowuje w braterstwie, przyjaźni, odpowiedzialności, kreując młodych ludzi na świadomych i zaangażowanych obywateli. Świat zmienia się coraz szybciej i Związek Harcerstwa Polskiego reaguje na te zmiany – odpowiada na współczesne wyzwania. W obecnym świecie jest wiele zagrożeń czyhających na młodego człowieka”.*

Będąc instruktorem ZHP od ponad 25 lat obserwuję tę organizację i jej umiejętność dopasowania do zmieniającej się rzeczywistości. Pragnę z przyjemnością przedstawić
Państwu, czym jest Związek Harcerstwa Polskiego w XXI w.

Korzystając z wieloletniego dorobku, nasza organizacja dążąc do celu, jakim jest wszechstronny rozwój młodego człowieka, pracuje korzystając ze sprawdzonych metod i narzędzi. Są nimi – przede wszystkim – system stopni i sprawności harcerskich.

Na początku drogi harcerskiej każdy harcerz przygotowywany jest do zdobycia  wyjątkowego symbolu przynależności do ZHP – Krzyża Harcerskiego, którego kształt wzorowany jest na orderze Virtuti Militari. Otrzymanie krzyża jest początkiem dalszego rozwoju, bowiem istotą naszych działań wychowawczych jest ciągłe stawianie młodemu człowiekowi wyzwań dopasowanych do jego możliwości. Dlatego proponujemy mu zdobywanie stopni i sprawności oraz – zespołowo – tropów.

 

Stopień zdobywa się przez dłuższy czas, z reguły około roku, wypełniając zaplanowane wcześniej zadania dopasowane do wieku dziecka.

Związek Harcerstwa Polskiego podzielony jest na cztery grupy wiekowe:

a/ zuchy – dzieci w wieku 7 – 10 lat

b/ harcerze –  w wieku 10 – 14 lat

c/ harcerze starsi –  w wieku 14 – 16 lat

d/ wędrownicy – w wieku 17 – 21 lat

 

Sprawności – to efekt krótszych zadań, dotyczących konkretnych umiejętności. Zdobycie sprawności oznacza, że dana osoba wykonała określone zadania, zdobyła niezbędne umiejętności z danej dziedziny i potrafi z nich korzystać.

Retmanat Drużyn Wodnych, który obecnie prowadzę, to głównie dzieci i młodzież w przedziale wiekowym : harcerze, harcerz starsi. W ramach ZHP jesteśmy specyficzną grupą o specjalności żeglarskiej, dlatego nosimy granatowe mundury i nieco inne oznakowania.

 

W tej krótkiej – bardzo wstępnej informacji  – chciałbym podkreślić, że działalność drużyny harcerskiej jest efektywna, gdy jej członkowie spotykają się stale i systematycznie, uczestniczą w zbiórkach i innych formach naszej aktywności. Jest to jedyna skuteczna droga do zdobycia wspomnianych wcześniej stopni i sprawności. A one właśnie są widoczną oznaką pokonania wyzwań i osiągnięcia kolejnego poziomu rozwoju.

 

Warto, by wiedzieli Państwo również, że wychowanie w ZHP zakłada, że „wychowawcą” jest nie tylko osoba dorosła, ale – w ogromnej mierze także rówieśnik lub kolega/ koleżanka tylko nieco starszy/a. To założenie wynika między innymi z obserwacji poczynionych przez założyciela światowego skautingu (Roberta Baden – Powella) i jak się okazuje –  nadal aktualnych. Często wpływ wychowawczy młodych ludzi na siebie jest szybszy i skuteczniejszy niż dorosłych. Dlatego ZHP powierza młodym ludziom funkcje zastępowych, przybocznych czy nawet drużynowych kształtując ich poczucie odpowiedzialności i sprawczości.

 

Z mojego długoletniego doświadczenia pedagogicznego wynika, że harcerski system wychowawczy jest ciągle skuteczny, a formy naszej działalności są atrakcyjne i w dzisiejszym świecie bardzo cenne.

 

Na koniec pragnę, by zapoznali się Państwo z Prawem Harcerskim, które jest  naszym drogowskazem w działaniu:

 

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów

 

Zapraszam na zbiórki Retmanatu Drużyn Wodnych oraz innych środowisk Hufca ZHP Bolesławiec

Czuwaj !

Ahoj !

phm. Dariusz Rataj

Retman Hufca

 

* cytat z artykułu ze strony ZHP.PL pod tytułem –

Harcerz jest wolny od nałogów – 10 punkt Prawa Harcerskiego zmieniony”

Dh hm. Martyna Kowacka